System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Obrót handlowy podlegający zgłoszeniu

Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Przepływ towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego jest traktowany jako obrót handlowy będący przedmiotem zainteresowania dla systemu INTRASTAT także wówczas, gdy towary przekraczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej

Zobowiązani do przekazywania informacji do systemu INTRASTAT

Obowiązek przekazywania informacji o dokonanych przywozach i wywozach towarów między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej ciąży na tych przedsiębiorcach, którzy osiągnęli pewne ustalone na dany rok sprawozdawczy (kalendarzowy) i ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej, wartości w ramach tych obrotów.
Wartości te to tzw. progi statystyczne. Progi statystyczne są ustalone odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu towarów. Są one publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby każdy podmiot mógł stwierdzić, czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi składania deklaracji INTRASTAT.
Pierwsza grupa progów to tzw. próg podstawowy (dawne progi asymilacji). Są to konkretne wartości rocznych obrotów towarowych określone odrębnie dla transakcji przywozowych i wywozowych. Osoba, której wartość przywozu lub wywozu w ramach Wspólnoty w danym roku przekroczy wartość ustaloną dla odpowiedniego progu podstawowego, będzie zobowiązana do przekazywania informacji o tych obrotach.
W sytuacji, gdy zostanie przekroczony próg podstawowy np. w przywozie, a nie zostanie jeszcze przekroczony próg podstawowy w wywozie, obowiązek dokonywania zgłoszenia INTRASTAT wystąpi wyłącznie w przywozie.
Kolejnymi progami statystycznymi, które są stosowane w Polsce, są tzw.progi szczegółowe.W tym przypadku określone są dwa progi – dla przywozu i wywozu. Wartość ustalona dla tych progów jest wyższa aniżeli wartość ustalona dla progu podstawowego. W praktyce osoby osiągające znaczne wartości obrotów towarowych z krajami UE będą zobowiązane do przekazywania bardziej szczegółowych informacji na temat realizowanych obrotów towarowych z ww. krajami, niż osoby, których obroty przekroczyły próg podstawowy, ale nie przekroczyły progu szczegółowego.

Progi statystyczne INTRASTAT

od 01.01.2020 do 31.12.2020

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu 4.000.000 zł 65.000.000 zł
dla wywozu 2.000.000 zł 108.000.000 zł


wg Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020

Okres sprawozdawczy i formy przekazywania zgłoszeń INTRASTAT

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizycznie opuściły terytorium statystyczne państwa członkowskiego (wywóz) lub zostały wprowadzone na terytorium statystyczne państwa członkowskiego (przywóz).
Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.
W przypadku, gdy 10 dzień przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin zgłoszenia INTRASTAT upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu.
Źródło: www.mf.gov.pl